+48 515 495 238 | +48 501 707 266 | arek@passatplexam.pl | mariusz@passatplexam.pl

REGULAMIN SPRZEDAŻY ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG FMP Bike Mariusz Fiedosewicz.

Obowiązujący od 1 Grudnia 2018 r.

1 – definicje

Sprzedawca: FMP Bike Mariusz Fiedosewicz jednoosobowa własność prywatna, z siedzibą w Lublinie 20-576, Bursztynowa 16/7, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000741021,NIP 848595470, REGON 36219577. Świadczący Usługi w Galerii Handlowej Sky Tower pod adresem przy ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław.

Nabywca: osoba fizyczna lub prawna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę poprzez zakup usługi przy pomocy Serwisu Internetowego.

Korzystający: osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą realizująca Usługę w Miejscu Świadczenia Usług oraz osoba, na rzecz której dokonano nabycia Usługi.

Instruktor: pracownik Obsługi przeszkolony w zakresie obsługi Symulatora Lotów uprawniony przez Sprzedawcę do sprawowania opieki nad Korzystającym zobowiązany również do nadzoru, kontroli lotu oraz jego przerwania w sytuacji nieetycznej, odpowiedzialny za bezpieczeństwo w kokpicie.

Usługa: odpłatne usługi świadczone przez Sprzedawcę w Miejscu Świadczenia Usług na zasadach określonych w Regulaminie polegające na odbyciu lotu w Symulatorze Lotów.

Serwis Internetowy: System rezerwacji i sprzedaży usług i towarów prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.

Umowa: Umowa między Sprzedawcą a Nabywcą zawarta za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Miejsce Świadczenia Usług: Lokal, w którym jest prowadzona działalność przez Sprzedawcę, znajdujący się przy ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław.

Symulator Lotów: Urządzenie składające się z odwzorowanego kokpitu samolotu oraz systemu wizyjnego, służące do prowadzenia symulacji lotów odwzorowujących zachowanie prawdziwego samolotu.

Operator Płatności: Serwis Przelewy24 lub bank Nabywcy, umożliwiający dokonanie płatności przez Nabywcę podczas zakupu usług i towarów w Serwisie Internetowym.

Płatność za kurs PASS ATPL: Płatność w całości należy uregulować maksymalnie 3 dni przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych. 

Kaucja 249zł brutto jest zabezpieczeniem finansowym firmy PASS ATPL i jest ona wpłacana jednorazowo przez uczestnika i nie jest zwracana przez firmę PASS ATPL.

Wpłacona kaucja w wysokości 249zł brutto na konto firmowe PKO Bank Polski PL: 78 1020 3176 0000 5602 0254 9806  jest potwierdzeniem wzięcia udział  w kursie PASS ATPL. 

Firma PASS ATPL z kaucji opłaca:

–  Katering na okres 2 dni dla uczestnika kursu PASS ATPL.

–  30 minutową sesję w symulatorze Boeinga 737-800NG.

2 – postanowienia ogólne

 Regulamin określa standardowe zasady i warunki mające zastosowanie do rezerwacji i zakupu usług i towarów pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą, oferowanych w Serwisie Internetowym. Umowy zawierane pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą podlegają prawu polskiemu.

Usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu Internetowego są realizowane w Miejscu Świadczenia Usług.

Zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3 – zawarcie i realizacja umowy

 

Zawarcie umowy jest możliwe Drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Płatność: Nabywca zobowiązuje się do uregulowania opłaty w ciągu 1 godziny od momentu dokonania rezerwacji miejsca. Chwilą dokonania płatności jest:

1) informacja o jej wpłynięciu za pośrednictwem udostępnionych w Serwisie Internetowym kanałów płatności,

2) uregulowanie należności w Miejscu Świadczenia Usług. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania płatności przez Sprzedawcę. Nabywca otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy oraz jej warunków. Brak uiszczenia opłaty w przewidzianym terminie spowoduje możliwość anulowania dokonanej rezerwacji miejsca na kursie.

Realizacja Umowy:

Sprzedawca realizuje Umowy w Miejscu Świadczenia Usług. Umowy są realizowane w terminach i na warunkach w nich zawartych. Korzystający jest zobowiązany przybyć do Miejsca Świadczenia Usług najpóźniej na 15 minut przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia Usługi. W przypadku, gdy Korzystający spóźni się, Sprzedawca ma prawo odpowiednio skrócić regulaminowy czas trwania Usługi, a jeśli spóźnienie jest większe niż 50% czasu Usługi Sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji Usługi.

Zasady korzystania z Symulatora Lotów:

Przebywanie w Symulatorze Lotów jest możliwe wyłącznie za przyzwoleniem Obsługi. Obsługa Symulatora Lotów ma prawo odmówić rozpoczęcia Usługi osobie, której zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających albo w inny sposób odbiega od ogólnie przyjętych zasad zachowania. Zabrania się używania elementów Symulatora bez wyraźnego przyzwolenia Obsługi. W razie uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie Symulatora sprawca szkody ponosi pełną odpowiedzialność finansową i zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonych szkód.

W Symulatorze Lotów obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów, jedzenia oraz palenia. W przypadku złego samopoczucia podczas lotu w Symulatorze Lotów Korzystający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Obsługę. Osoby, które cierpią na epilepsję, klaustrofobię, zawroty głowy, mają zaburzenia psychiczne, posiadają rozrusznik serca oraz kobiety w ciąży oraz których stan zdrowia w jakikolwiek sposób zagraża życiu i zdrowiu w trakcie wykonywania Usługi nie powinny korzystać z Symulatora Lotów. Osoby te jednak mogą podjąć decyzję na własne ryzyko o skorzystaniu z Symulatora Lotów po uprzedniej konsultacji z lekarzem i dokonaniu oceny własnego stanu zdrowia.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki zdrowotne wobec osób, które uchybiły temu obowiązkowi. W sytuacji, gdy Korzystający zachowuje się w sposób nieetyczny, niezgodny z przyjętymi normami społecznymi, naruszającymi prawo, rażąco naruszający postanowienia Regulaminu lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób trzecich Obsługa ma prawo wyprosić Korzystającego bez zwrotu pieniędzy za wykupioną Usługę.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w Miejscu Świadczenia Usług. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Nabywcy wynikające z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy w tym w szczególności za niestosowanie się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz niestosowanie się do poleceń Obsługi.

Materiały takie jak zdjęcia, filmy, grafiki i teksty oraz logotyp i nazwa są chronioną własnością Sprzedawcy i podlegają Ustawie o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.

4 – postanowienia szczegółowe

 

Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji w przypadku kolizji terminów lub jakiegokolwiek problemu związanego z realizacją usługi. Decyzja jego pracowników winna pogodzić interesy obu stron i będzie ostateczną. W przypadku, gdy Korzystający będzie miał co do niej wątpliwości przysługuje mu prawo złożenia reklamacji wg zasad opisanych w par. 6.

5 – wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku

W momencie akceptacji Regulaminu i podpisania Umowy Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z warunkami Regulaminu. Sprzedawca gromadzi i przetwarza dane osobowe Nabywców wyłącznie w celach realizacji Umowy. Sprzedawca nie ma prawa przekazywania ich podmiotom trzecim. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Nabywcom przysługuje prawo dostępu do treści danych ich dotyczących i ich poprawiania.

W przypadku przekazania praw do skorzystania z Usługi przez Nabywcę osobie trzeciej jako Korzystającemu, Nabywca oświadcza, że uzyskał zgodę tej osoby na udostępnienie Sprzedawcy jej danych osobowych.

W momencie akceptacji regulaminu i podpisania Umowy, Sprzedawca uzyskuje prawo do przetwarzania powierzonych danych osobowych Nabywcy w celu dostarczenia informacji o działalności Sprzedawcy. Nabywca ma prawo wglądu, zmiany lub żądania usunięcia dotyczących jego danych osobowych ze zbioru danych przetwarzanego przez Sprzedawcę. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. – Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.).

Z uwagi na bezpieczeństwo osób przebywających w Miejscu Świadczenia Usługi w szczególności Korzystających Symulator Lotów znajduje się pod stałym monitoringiem. Korzystanie z Symulatora Lotów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrację obrazu oraz dźwięku podczas przebywania w Symulatorze Lotów.

6 – postanowienia końcowe

Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji, jeśli uzna takową za słuszną. Reklamacja powinna być Złożona drogą elektroniczną na adres arek@passatplexam.pl lub mariusz@passatplexam.pl i powinna uwzględniać: dane Nabywcy, uwagi Nabywcy i okoliczności uzasadniające reklamację oraz proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.

Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od jej złożenia przesyłając odpowiedź na wskazany przez Nabywcę adres e-mail.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, zamieszczając datę ostatniej aktualizacji.

Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem passatplexam.pl/regulamin oraz w miejscu świadczenia usług..

Close Menu
×
×

Koszyk